Alle leerlingen een laptop

In het schooljaar 2018-2019 introduceerden wij op onze school het laptopproject. Het doel was toen al om er voor te zorgen dat binnen een termijn van drie jaar alle leerlingen van het IHKA op elk moment van de les over een laptop zouden beschikken. Ondertussen hebben wij dit doel bereikt.

Waarom?

Ten eerste willen wij dat al onze leerlingen ‘digitaalvaardig’ zijn. In de 21ste eeuw is dit een basisvaardigheid geworden. De computer gebruiken wij niet alleen als communicatiemiddel, maar het is ook de snelweg naar allerlei informatie. Daarnaast helpt dit toestel ons ook om alle informatie op een overzichtelijke manier te beheren.

Ten tweede is het als opvoedingsinstelling onze plicht om jongeren mediawijs te maken. Het internet en de nieuwe media zijn aan de ene kant een zegen, maar anderzijds houdt het gebruik ook gevaren in. Wij willen onze leerlingen kritisch, bewust en actief met de nieuwe media leren omgaan.

Ten derde biedt een laptop ook heel wat didactische voordelen. De lessen kunnen dankzij dit toestel heel wat aanschouwelijker gemaakt worden. Leerlingen krijgen ook gemakkelijk toegang tot extra les- en oefenmateriaal, die al of niet op maat van de individuele leerling gesneden is.

Een laptop in bruikleen

De school verstrekt aan de leerling een professionele laptop (inclusief voedingskabel, oplader en beschermhoes). Op de laptop staat ook alle nodige software.

Bij ontvangst van de laptop wordt er gevraagd om een gebruikersovereenkomst te tekenen. Hierin staat in de eerste plaats dat we verwachten dat je verantwoordelijk met dit schooltoestel omgaat.

Bij ontvangst van het toestel betaal je ook een waarborg van € 60. Uiteraard krijg je dit bedrag terug wanneer de gebruiksovereenkomst stopt, je het toestel in goede staat inlevert en op voorwaarde dat er ook geen openstaande betalingen meer zijn.

Je mag het toestel gebruiken zolang je op onze school ingeschreven bent. Wanneer je de school verlaat, bezorg je het toestel met bijhorende hoes en voedingsadapter netjes terug aan de ICT-dienst van de school.

Er is een gebruiksvergoeding van € 60 per jaar(prijs 2021-2022). Hiervoor rekenen we op de herfst-, kerst- en paasrekening van het lopende schooljaar een gebruiksvergoeding van € 20 aan.

We raden het gebruik van een eigen toestel af (met een uitzondering voor de leerlingen die een toestel tijdens de voorgaande schooljaren via de school aangekocht hebben). Een eigen toestel heeft niet dezelfde garantie voor hard- en software, waardoor wij op school ook niet kunnen helpen bij problemen met het eigen toestel.
Wil je toch een eigen toestel gebruiken? Neem dan eerst contact op met de ICT-dienst van de school. Om het vlot gebruik op school te garanderen moet een eigen toestel ook aan enkele minimumeisen voldoen.

Bij problemen met de laptop kan je in de eerste plaats terecht bij de hr. Vandeburie die ofwel onmiddellijk het euvel verhelpt of een reservetoestel tijdelijk meegeeft. Zo beschikt elke leerling op elk moment over een laptop.

De volledige gebruiksovereenkomst kun je via deze link downloaden: gebruiksovereenkomst laptop.

Controle gebruik laptop tijdens studie en lessen (Netsupport)

Zoals het schoolreglement vermeldt, moet elke leerling die tijdens de les of in de studie zijn/haar laptop gebruikt, het programma Netsupport geïnstalleerd op zijn computer staan hebben. De school stelt deze software gratis ter beschikking.

Een laptop is een toestel dat de lessen helpt te ondersteunen, maar kan ook verkeerdelijk gebruikt worden. Het is niet de bedoeling om tijdens de lessen en de studie Facebook te bestuderen, berichten te versturen, Netflix te bekijken … Vandaar moeten leerkrachten en opvoeders op die momenten jullie monitoren (zien wat je aan het doen bent). Netsupport zorgt er dus voor dat de leerkrachten en opvoeders over de schouder meekijken tijdens de lessen of de studie. Hij/zij kan je scherm blokkeren, overnemen of jou een bericht sturen.

Wees gerust. Dit programma werkt enkel op school en niet als je de computer thuis of ergens anders gebruikt. Er verschijnt ook altijd een balkje bovenaan wanneer de leerkracht of opvoeder mee kan volgen. Je bent dus altijd gewaarschuwd.

Netsupport wordt ook niet alleen als controlemiddel gebruikt. Het is in de lessen ook handig om individueel leerlingen te ondersteunen of om een voorbeeld van een medeleerling in de kijker te stellen (we leren van voorbeelden) ... Dus, Netsupport is ook een handig didactisch middel.