Uitgangspunt

In een diverse samenleving  is het de taak van elke school om alles in het werk te stellen om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden.
Wij streven er dan ook naar dat elke leerling in IHKA de nodige zorg (pedagogisch, didactisch, infrastructureel …) krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Een brede basiszorg voor alle leerlingen

​In een preventief zorgbeleid staat het bieden van goed onderwijs voor alle leerlingen door het hele schoolteam (leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders en directie) centraal.
De leerkracht moet ten eerste zijn leerlingen goed kennen. De leerlingenbegeleiding heeft via de BASO-fiche, het intakegesprek … de informatie over de leerlingen gebundeld en geeft de relevante info aan de betrokken leerkrachten op een portretterende klassenraad bij de aanvang van het schooljaar door. Via het leerlingenvolgsysteem (Smartschool) krijgt elke betrokkene in het leer- en opvoedingsproces op elk moment van de dag een update van de nodige informatie.

​Ten tweede moet de leerkracht de leerlingen in zijn leerproces begeleiden door zijn leerlingen te motiveren en blijk te geven van goede didactische vaardigheden.
Cursussen moeten degelijk opgebouwd zijn en de leerlingen krijgen constant tips over hoe ze de leerstof moeten verwerken. Indien nodig geeft de leerkracht remediëringsmomenten om leerstof die niet zo goed begrepen is of die een leerling door afwezigheid niet gezien heeft, te hernemen.
De leerlingen worden op een adequate manier geëvalueerd. Goed uitgebouwde toetsen, examens en opdrachten peilen naar de vorderingen van elke leerling.

Ten derde zorgt het schoolteam voor een veilige omgeving waarin elke leerling zich kan thuis voelen. Leerlingen mogen geen angst hebben om problemen aan te kaarten. Leerkrachten, leerlingenbegeleiding, opvoeders en directie staan klaar om samen naar oplossingen te zoeken.

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: verhoogde zorg

Als uit de informatie van de baso-fiche of na een observatieperiode blijkt dat de brede basiszorg ontoereikend is (bv. bij leerlingen met een leer –en/of ontwikkelingsstoornis of andere beperking) stellen wij een individueel handelingsplan (op maat van de leerling) op.

Het begeleidingsplan wordt pas definitief ingevoerd na een gesprek met de ouders, de betrokken leerling en een vertegenwoordiger van de cel leerlingenbegeleiding.

Enkele voorbeelden van extra maatregelen voor leerlingen met een verhoogde zorg:

  • gratis gebruik maken van de voorleessoftware Kurzweil (dyslexie);
  • ingevulde cursussen digitaal ter beschikking stellen (dyspraxie, dyslexie, add …);
  • extra controle van de cursussen;
  • gebruik van formularia (dyscalculie);
  • aanbieden van stappenplannen (ass);
  • extra motiverende opdrachten (hoogbegaafdheid);
  • gebruik maken van de tijdsklas tijdens de examens (ass, dcd …)

Om als leerkracht het overzicht te behouden van de onderwijsbehoeften per leerling clusteren we de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Gezien de specifieke situatie van het secundair onderwijs waarbij één leerkracht soms in tien klassen komt, is het quasi onmogelijk om in iedere klas alle maatregelen te onthouden van alle individuele begeleidingsplannen.

Bij het omzetten van problemen naar onderwijsbehoeften komen er gelijkaardige onderwijsbehoeften voor bij verschillende problemen. Zowel een leerling met ADHD als een leerling met faalangst kan bv. geholpen zijn met extra gestructureerde instructies. Meer tijd geven kan nuttig zijn voor een leerling met dyslexie en voor een anderstalige leerling of zelfs gewoon voor iemand die een wat rustiger temperament heeft.

​Het is vooral de bedoeling dat leerlingen met een stoornis uiteindelijk met behulp van aangeleerde en aangeboden hulpmiddelen hun problemen kunnen compenseren en zelfstandig kunnen functioneren.

Leerlingen waarbij de verhoogde zorg niet volstaat: de aangepaste verhoogde zorg

Voor sommige leerlingen volstaat zelfs de verhoogde zorg niet meer, de huidige begeleiding van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. Het schoolteam voelt dat zijn inspanningen en deze van de ouders en de leerling geen of onvoldoende resultaat opleveren en heeft versterking nodig. Schoolteam en leerling/ouders besluiten het CLB-team te betrekken bij de individuele probleemanalyse. Vanaf dan neemt het CLB de regie over, weliswaar in samenspraak met de school.

Overstap naar school op maat

​Indien de (aangepaste) verhoogde zorg onvoldoende kan tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling of indien de zorgvraag de draagkracht van de school overstijgt, kan een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

Het CLB zal in deze fase steeds geraadpleegd worden. Wij gaan pas over naar deze stap wanneer alle ‘redelijke’ maatregelen om desbetreffende leerling te helpen, uitgeput zijn.